ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

      โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปรัชญาของโรงเรียน

        ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย. คำแปล ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์ฯ