กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2554 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ครูฝึกสอน
2554-2555 โรงเรียนพระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย ครูธุรการ
2555-2556 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ครูผู้สอน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนดวงกมล ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม PowerPoint