ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย

นางสาวนุจรินทร์ อินทร์สำราญ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวนิภาพร รวมสำลี

นางสาวศิริลักษณ์ บัวคำ

นางสาวสุทิสา ทองเมืองหลวง

นางสาวกาญจนา ปั้นรัตน์

นางสาวเครือวัลย์ สินนารถ

นางสาวกมลชนก ตั้งไพบูลย์พงศา