ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฐมวัย

นางสาวสุทิสา ทองเมืองหลวง

นางสาวกาญจนา ปั้นรัตน์

นางเสาวณีย์ ศรีภูงา

นางสาวไพรัตน์ อ่อนสีแก้ว