กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ อิฐสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูมินันท์ ชาติชำนาญ
ครู คศ.2