กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ อิฐสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิรพัส โสภณรุ่งทรัพย์
ผู้ช่วยครู