ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิติพัฒน์ เพ็ชรศรีวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ อิฐสุวรรณ
ครู คศ.1