ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ อิฐสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิคม สินประเสริฐ