ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนดวงกมล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 18 สิงหาคม 2549
งบประมาณ : งบประมาณของเทศบาล
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนที่สามารถใช้ทำการเรียนการสอนได้ มีจำนวน 2 หลัง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ 2553 อาคารเรียนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จสามารถเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น มีรายละเอียดการแบ่งลักษณะการใช้งานของห้องต่างๆของอาคารดังนี้
1.ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ห้อง
2.ห้องครัว 1 ห้อง
3.ห้องธุรการ 1 ห้อง
4.ห้องสมุด 1 ห้อง
5.ห้องพักครู 1 ห้อง
6.ห้องพยาบาล 1 ห้อง
7.ห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง
8.ห้องเรียน 10 ห้อง
9.ห้องประชุม 10 ห้อง