กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม

นายกิตติพงษ์ เชียงทา

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี