กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี
ครู คศ.1