กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกิตติพงษ์ เชียงทา

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี