กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี