ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม

นายกิตติพงษ์ เชียงทา

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี