กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี