กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนิภาพร ร่วมสำลี
ครู คศ.1