ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรอื่นๆ

นางสาวปทุมทิพย์ กลิ่นขจร

นายพยับ เล็กน้อย

นางบุญปลุก เที่ยงธรรม

นางหนู อิ่มเอิบ

นางปรีดา โตรอด

นางสาวสุนันทา คงสมแสวง