คณะผู้บริหาร


นายกเทศมนตรีนครรังสิต


รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต


รองปลัดเทศบาล


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดวงกมล