คณะผู้บริหาร


นายกเทศมนตรีนครรังสิต


รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต


รองปลัดเทศบาล


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ผู้อำนวยการสถานศึกษา