คณะผู้บริหาร


รองปลัดเทศบาล


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดวงกมล