กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิวะดล สีมาพล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาริสา ทะน๊ะเป็ก
ครู คศ.1

นางสาวจิดาภา ดิงเกษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐกุล พองผลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางณฐพร ชำนิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4