กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิวะดล สีมาพล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาริสา ทะน๊ะเป็ก
ครู คศ.1

นางสาวจิดาภา ดิงเกษ