ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิวะดล สีมาพล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาริสา ทะน๊ะเป็ก
ครู คศ.1

นางสาวจิดาภา นามทะจัก