กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศิวะดล สีมาพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมาริสา ทะน๊ะเป็ก
ครู คศ.2

นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจิดาภา ดิงเกษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางณฐพร ชำนิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4