กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัญญาภัทร เพ็ญประทุม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายเกษมศักดิ์ เทพรัตนวิชัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวไพรวัลย์ ไตรญางค์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2