กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัญญาภัทร เพ็ญประทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรัญย์ เลาห์ประเสริฐ
ครู คศ.1

นายเกษมศักดิ์ เทพรัตนวิชัย