ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัญญาภัทร เพ็ญประทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรัญย์ เลาห์ประเสริฐ
ครู คศ.1

นายเกษมศักดิ์ เทพรัตนวิชัย