กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกัญญาภัทร เพ็ญประทุม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษมศักดิ์ เทพรัตนวิชัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวไพรวัลย์ ไตรญางค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2