ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : นายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :