ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทัด ปล่องทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดวงกมล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :