กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวณีย์ ศรีภูงา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอภินันท์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3