ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
ครู คศ.2

นางอาภัสรา ตียากุล