กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเสาวณีย์ ศรีภูงา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอภินันท์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3