กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3