กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวณีย์ ศรีภูงา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธารนันท์ สุขสมโภชน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวสันต์ เตชะอ้าย
ผู้ช่วยครู

นางสาวรังสิตา ตันกุล
ผู้ช่วยครู