กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัศธีมา ไทนิธิฑีฆพัศ
ครู คศ.2

นางสาวอาภัสรา ตียากุล