กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐฐิญา สกุลหมายดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ครู คศ.1

นางเสาวณีย์ ศรีภูงา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1