กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุติมา ยิ้มปิ่น
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทร์จิรา มะลีหวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางระพีพัฒน์ โยวราช
ผู้ช่วยครู

นางสาวชลรัช ยุงตัน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปาจรีย์ จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3