กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี ทาปลัด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางระพีพัฒน์ โยวราช