ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรี ทาปลัด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางระพีพัฒน์ โยวราช