คณะผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา