กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนที นุชนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา