กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนที นุชนนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1