กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนที นุชนนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิราภรณ์ เสนาวงศ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1