กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขวัญชัย อุเทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรนัฐณ์ สุปัดคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกนกวรรณ นามหนวด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิราภรณ์ เสานาวงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐนันท์ กุลชลีรมย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4