กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขวัญชัย อุเทน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวรนัฐณ์ สุปัดคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกนกวรรณ นามหนวด
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิดาภา ดิงเกษ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐนันท์ กุลชลีรมย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4