ผู้บริหาร

นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนดวงกมล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 18 สิงหาคม 2549
งบประมาณ : งบประมาณของเทศบาล
เพิ่มเติม..